HP search
HP logo

ماشین حساب جیبی - نمایندگی ماشین حساب - نمايندگی تعمیرات ماشین حساب - نمايندگی مركزی ماشین حساب

نمایندگی ماشین حساب – نمايندگی تعمیرات ماشین حساب – نمايندگی مركزی ماشین حساب

انواع ماشین حساب های جیبی و قابل حمل

ماشین حساب های جیبی ساده ترین و کوچکترین ماشین حساب ها درمیان انواع ماشین حساب هستند. نام دیگر این ماشین حساب ها، دانش آموزی است. چراکه به علت سبکی و سادگی خود می توانند نیازهای محاسباتی دانش آموزان و دانشجویان را برآورده سازند. در این مقاله، با این نوع ماشین حساب بیشتر آشنا  می شویم. […]

Get